TP Varsity vs Carlsbad, Playoff Game, Nov 21 - scippix